Vítejte na stránkách spole?nosti FedEx

         CENA A P?EPRAVNí ?AS
         SLEDOVAT

         Zadejte a? 30 identifika?ních ?ísel zásilek

         01
         02
         03
         ODESLAT

         Vítejte na novych stránkách fedex.com

         Za?něte nyní a za?něte ?et?it

         Otev?ít ú?et FedEx

         Otev?ete si ú?et FedEx a získejte vyhody.

         Vyu?ijte vyhod na?ich slu?eb a ?e?ení navr?enych tak, aby splnily va?e p?epravní po?adavky, a z?i?te si je?tě dnes ú?et FedEx.

         Otev?ít ú?et

         Více od spole?nosti FedEx

         A? u? pot?ebujete importovat, exportovat nebo odeslat vnitrostátně zásilku tě?kou ?i lehkou, urgentně nebo méně urgentně,
         m??ete po?ítat s tím, ?e spole?nost FedEx pro vás má spolehlivé ?e?ení.

         Za?ít s odesíláním

         P?epravní slu?by

         Spole?nost FedEx poskytuje ?irokou ?kálu slu?eb za ú?elem uspokojení va?ich pot?eb p?epravy, a to z a do 220 zemí a teritorií po celém světě.

         FedEx UEFA Europa League

         Evropská liga UEFA

         Ve spole?nosti FedEx vě?íme, ?e propojeny svět znamená lep?í svět, a toto na?e p?esvěd?ení ?ídí ve?keré na?e kroky, díky ?emu? zprost?edkováváme spojení je?tě více lidí a umo?ňujeme nové mo?nosti doru?ování.

         Celní ú?ad

         Usnadnění celních proces?

         Získejte informace o v?ech nástrojích, které spole?nost FedEx poskytuje pro p?eshrani?ní p?epravu. Vytvo?te a nalezněte mezinárodní dokumenty, získejte odhady cel a daní, vyhledávejte profily zemí a teritorií, harmonizované kódy a dal?í.

         河南快赢481直播