Witamy w FedEx

         WY?LIJ PRZESY?K? MI?DZYNARODOW?
         ?LED? PRZESY?K?
         Wpisz numer ?ledzenia przesy?ki
         01
         02
         03
         WY?LIJ PRZESY?K? KRAJOW?

         Witamy na nowej stronie fedex.com

         Rozpocznij dzia?anie i oszcz?dzanie

         Otwórz konto FedEx

         Us?ugi kurierskie

         FedEx oferuje szeroki zakres us?ug zapewniaj?cych realizacj? potrzeb zwi?zanych z nadawaniem i odbieraniem przesy?ek z ponad 220 krajów i terytoriów na ca?ym ?wiecie.

         DOWIEDZ SI? WI?CEJ

         Wi?cej mo?liwo?ci

         FedEx oferuje niezawodne rozwi?zania w zakresie dor?czania przesy?ek
         krajowych i mi?dzynarodowych, zarówno dla przesy?ek ci??kich oraz lekkich jak równie? ekspresowych czy standardowych .

         Rozpocznij wysy?k?

         Otwórz konto FedEx

         Otwórz konto FedEx dla swojej firmy lub jako klient indywidualny. Skorzystaj z naszych us?ug i rozwi?zań opracowanych z my?l? o spe?nieniu wszystkich wymagań zwi?zanych z wysy?k?, a tak?e zarz?dzaj swoimi preferencjami.

         UEFA Europa League FedEx

         UEFA Europa League

         W FedEx uwa?amy, ?e po??czony ?wiat jest ?wiatem lepszym. To przekonanie przy?wieca wszystkiemu, co robimy, ??cz?c coraz wi?cej ludzi i mo?liwo?ci, gdzie jedno dor?czenie mo?e okaza? si? prze?omowe.

         FedEx Express i TNT

         FedEx Express i TNT

         FedEx Express i TNT jednocz? si?y, aby przedstawi? Ci nowe mo?liwo?ci, zaoferowa? jeszcze lepsze us?ugi i najwy?szej jako?ci wsparcie. Integracja najwi?kszej sieci po??czeń lotniczych i sieci europejskich po??czeń drogowych zajmie nam troch? czasu, jednak ju? poczynili?my znacz?ce post?py.

         河南快赢481直播